งดรับนัดหมายผู้ป่วยใหม่

ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564